Algemene Voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden Suriguide Internet Development

 

1-Definities

 

 1. Opdrachtgever: een bedrijf dat een vermelding krijgt op  website www.nickeriesuriname.com .
 2. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Suriguide Internet Development inzake te leveren diensten  middels een website.
 3. Website: de website www.nickeriesuriname.com of andere websites die door Suriguide Internet Development worden geproduceerd en geexploiteerd.
 4. Vermelding: informatie van de opdrachtgever die is geplaatst op de website en die (potentiële) klanten / derden in staat stelt in contact te komen met de opdrachtgever .
 5. Participatie: een betaalde vermelding
 6. Tarieven: de bij opdrachtgever in rekening te brengen kosten voor participaties, zoals vermeld op de pagina Pakketten  op de website .
 7. Aanvullende diensten : opties die worden vermeld op de pagina Pakketten op de website
 8. Bezoeker: bezoeker van de website.

 

2-Toepasing voorwaarden

 1. Door het verlenen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te accepteren
 2. Deze voorwaarden prevaleren boven de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever
 3. Suriguide Internet Development is gerechtigd de voorwaarden eenzijdig te wijzigen
 4. Wijzigingen in deze bepalingen van deze voorwaarden worden  bekendgemaakt en gaan in  1 maand na bekendmaking. De opdrachtgever kan op basis van gefundeerde motieven de wijziging afwijzen en daarmee de overeenkomst beëindigen, met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden
 5. Zowel opdrachtgever als Suriguide Internet Development verplichten zich om bij de uitvoering van deze overeenkomst de geldende wetgeving in Suriname niet te overschrijden
 6. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden ongeldig worden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Suriguide Internet Development zal bij de vaststelling van nieuwe bepalingen zoveel mogelijk de strekking van de oude bepalingen handhaven
 7. Functie van de website is het contact tussen bezoekers van de website en deelnemers te faciliteren. Suriguide Internet Development kan in geen enkel opzicht verantwoording nemen voor de wijze waarop  partijen met elkaar omgaan , hun overeenkomst of  geldend wetgeving naleven.

 

3-Uitvoering opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand door het invullen en verzenden van het hiervoor bestemde formulier op de website of anderszins .
 2. Suriguide Internet Development verplicht zich alle gegevens van de opdrachtgever naar waarheid te doen vermelden binnen het afgesproken termijn .
 3. De opdrachtgever verplicht zich alle informatie inzake de vermelding, correct, tijdig en compleet aan te leveren, waarna plaatsing doorgaans binnen een redelijke termijn  zal geschieden .
 4. Bij het niet aanleveren van (correcte) informatie door de opdrachtgever wordt de verplichting van Suriguide Internet Development om de vermelding te plaatsen opgeschort .
 5. Opschorting geldt niet voor de verplichting van de opdrachtgever tot betaling .
 6. Het publiceren van informatie over de opdrachtgever gebeurt onder diens verantwoordelijkheid, eventuele onjuistheden komen dus niet voor rekening van Suriguide Internet Development. Suriguide Internet Development aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, ontijdige en/of incomplete weergave van informatie .
 7. Suriguide Internet Development is gerechtigd een vermelding zonder opgaaf van redenen, eenzijdig  te verwijderen of op te schorten en van opdrachtgever te eisen dat deze de link naar de website en de eventuele bijbehorende banner verwijdert .
 8. Suriguide Internet Development beveiligt de website inclusief de door opdrachtgever geleverde informatie naar  maatstaven van het technisch mogelijke.
 9. Suriguide Internet Development is gerechtigd een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan derden .
 10. Te allen tijde zal Suriguide Internet Development de informatie van opdrachtgever zorgvuldig beheren en niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden.

 

4-Gratis vermeldingen

 1. Een gratis vermelding is  kosteloos.
 2. Een gratis vermelding kan eenmalig gewijzigd worden.
 3. Een gratis vermelding kan een weblink bevatten naar de website van de opdrachtgever, onder voorwaarde dat deze website minimaal één link naar www.nickeriesuriname.com plaatst.deze link moet zichtbaar op de homepage worden geplaatst, eventueel door middel van een banner die door Suriguide Internet Development wordt aangeleverd .
 4. Plaatsing van de banner op meerdere plekken op de website van de opdrachtgever is toegestaan .

 

5-Participaties

 1. Het tarief van een participatie hangt samen met de omvang van de vermelding en eventuele aanvullende diensten
 2. Indien gewenst krijgt de opdrachtgever  inloggegevens om de vermelding in eigen beheer te kunnen wijzigen .
 3. Indien de opdrachtgever niet in staat is de gegevens zelf te plaatsen zal dit verzorgd worden door Suriguide Internet Development.

 

6-Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan mits anders afgesproken .
 2. De opzegtermijn voor de opdrachtgever bedraagt 30 dagen.
 3. Suriguide Internet Development behoudt zich het recht  om eenzijdig en onmiddellijk een  overeenkomst te beeindigen, de betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft bestaan en en wordt niet opgeschort.

 

7-Betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht de facturen van Suriguide Internet Development te voldoen binnen vier ( 4 ) weken na dagtekening.
 2. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting behoudt Suriguide Internet Development zich het recht voor de vermelding op te schorten .

 

8-Geschillen

 1. Deze leveringsvoorwaarden vallen onder geldend ( plaatselijk ) wetgeving.
 2. Geschillen over deze voorwaarden worden rechterlijk getoetst .